چهارشنبه یکم مرداد 1393

اول مرداد

هنوز زنده ام در روزمرگی!!
نویسنده علي رجب پور نخجیری در 22:47 | موضوع:
• فقط همین مطلب  • 

چهارشنبه یکم مرداد 1393

اول مرداد

هنوز زنده ام در روزمرگی!!
نویسنده علي رجب پور نخجیری در 22:42 | موضوع:
• فقط همین مطلب  • 

شنبه بیست و پنجم آبان 1392

گمگشه

جاده در امتداد قدمهایم گم شد !

کورمال ، کورمال بسمت سایه ای بلند که از سخاوت ماه در وسعتی خیس گسترده شده است پیش میروم ؛ 

هیچ کس نیست ، حتی مادرم !

صدای خرد شدن سنگفرش های اعتماد ، مرا به وحشت می اندازد !

هنوز بوی نان ، در آخرین منزل صمیمیت ، مشامم را نوازش میدهد !

دلتنگ لحظه های تحویل سالم !

یا محول الحول و الاحوال ....!

چیزی نمیبینم !

فقظ ...

فقظ انگار ...

کفشهایم خیس است !!!نویسنده علي رجب پور نخجیری در 21:58 | موضوع:
• فقط همین مطلب  •